TH | EN | CH
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

    สมัครเป็นตัวแทนขายบ้านกับเรา รับผลตอบแทนมากมาย


Booking Richy

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว

ตัวอย่าง: 0818888888

ส่วนที่ 2: ที่อยู่ปัจจุบัน

ส่วนที่ 3: อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

doc, pdf, jpg ขนาดไม่เกิน 1MB

doc, pdf, jpg ขนาดไม่เกิน 1MB

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนขายออนไลน์

บริษัท ริชชี่ จำกัด มหาชน ได้จัดทำโครงการตัวแทนขายออนไลน์ การสมัครเป็นตัวแทนขายของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ในการลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนขายออนไลน์ ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของตัวแทนขายออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ
  • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนและได้รับการรับรองจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะส่งอีเมล์หรือ SMS พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัคร เพื่อยืนยันว่าการสมัครดังกล่าวมีผล หากการลงทะเบียนของท่าเป็นโมฆะ จะส่งอีเมล์หรือ SMS แจ้งให้ท่านทราบเช่นกัน
บริการ :