TH | EN | CH
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

พ.ค.2559

พฤษภาคม
เปิดตัวโครงการ"ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น" เป็นคอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น จำนวน 1089 ยูนิต ตั้งอยู่ที่ถนน ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000  บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4  เรื่องทุนทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน

มิถุนายน
เปิดตัวโครงการ"เดอะริช@นานา" เป็นคอนโดมีเนียมสูง 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 413 ยูนิต และ Retail 3 ชั้น ตั้งที่ถนนสุขุมวิท ซอย3 (นานาเหนือ) กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 4,185 ล้านบาท

บริการ :